Вхід
Реєстрація

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР (ПУБЛІЧНА ОФЕРТА)
на право використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської та інших видів діяльності «МАЯЧОК»

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІКСЕЛ» (надалі – «Ліцензіар»), з однієї сторони та особа, що приймає умови цього Ліцензійного договору (Публічної оферти) відповідно до визначених в ньому правил (надалі – «Ліцензіат»), з іншої сторони, що надалі іменуються як «Сторони», або окремо – «Сторона», уклали цей Договір (надалі – «Договір») про наступне.

1. Терміни та поняття
1.1. Система «МАЯЧОК» - інформаційно-аналітична система пошуку і обробки інформації у сфері господарської, цивільної та інших видів діяльності, що являє собою комп’ютерну програму (спеціалізований комплекс програмних засобів та компіляцій даних) у віддаленому доступі через систему Інтернет (далі – Система «МАЯЧОК»).
1.2. Ліцензіар - особа, яка має виключне право дозволяти іншій Стороні використання Системи «МАЯЧОК» на умовах визначених цим Договором .
Ліцензіат за цим Договором набуває право використання Системи «МАЯЧОК» як довідкового ресурсу для інформаційно-аналітичного забезпечення своєї діяльності.
1.3. Ліцензіат - особа, яка акцептувала Публічну оферту та уклала Ліцензійний договір на право використання Системи «МАЯЧОК» у формі, межах, об’ємі та на умовах визначених у ньому.
1.4. Публічна оферта - пропозиція Ліцензіара (викладена на сайті Ліцензіара), адресована будь-якій особі, відповідно до статті 641 Цивільного кодексу України, укласти з ним Ліцензійний договір на право використання інформаційно-аналітичної системи пошуку і обробки інформації у сфері господарської, цивільної та інших видів діяльності «МАЯЧОК» на умовах, що містяться в цьому Договорі та на сайті Ліцензіара.
1.5. Акцепт - повне, безумовне та беззастережне прийняття Ліцензіатом умов Публічної оферти та даного Договору. Акцепт здійснюється шляхом реєстрації та авторизації Ліцензіата на сайті Ліцензіара в системі Інтернет за адресою: «https://маячок.укр» (введення в Особистому кабінеті (персональна веб - сторінка Ліцензіата в Системі «МАЯЧОК») логіна та пароля отриманих при реєстрації) та шляхом оплати грошових коштів на банківський рахунок Ліцензіара в якості передплати у разі користування Ліцензіатом платними сервісами Системи «МАЯЧОК». Договір вважається укладеним з моменту акцептування Ліцензіатом Публічної оферти.
1.6. Сайт Ліцензіара – веб - сторінка в системі Інтернет, за адресою: «https://маячок.укр», яка є основним джерелом інформування Ліцензіатів (в тому числі, але не виключно, щодо додаткових умов цього Договору, зміни умов цього Договору, тощо).
1.7. Невиключна ліцензія - це ліцензія, якою Ліцензіар передає невиключне право на використання Системи «МАЯЧОК», залишаючи за собою право надавати дозвіл або забороняти використання Системи «МАЯЧОК» іншими особами, а також використовувати його самостійно будь-якими способами, які входять до числа правомочностей суб’єкта прав інтелектуальної власності у відповідності до статті 15 Закону України «Про авторське право і суміжні права».
1.8. Інші терміни та їх тлумачення, що використовуються по тексту цього Договору, визначаються у відповідності до чинного Законодавства.

2. Предмет Договору
2.1. Ліцензіар передає, а Ліцензіат приймає невиключну ліцензію (невиключне право) використовувати Систему «МАЯЧОК» на умовах цього Договору.
2.2. Невиключна ліцензія (невиключне право) Ліцензіата передбачає право користування як платними, так і безоплатними сервісами Системи «МАЯЧОК» на умовах цього Договору.
2.3. Акцептуванням Публічної оферти Ліцензіат підтверджує свою згоду користуватись правами, які він отримує у зв’язку з отриманням невиключної ліцензії на використання Системи «МАЯЧОК», а також зобов’язується неухильно виконувати обов’язки та дотримуватись передбачених цим Договором та чинним законодавством України заборон та обмежень.
2.4. Ліцензіат за цим Договором набуває право використання Системи «МАЯЧОК» як довідкового ресурсу для інформаційно-аналітичного забезпечення своєї діяльності.
2.5. Ліцензіар має виключне право на використання Системи «МАЯЧОК» як об’єкта права інтелектуальної власності, правова охорона якого встановлюється законодавством України. Об’єктом права інтелектуальної власності також є форма і стиль подання інформації у Системі «МАЯЧОК», у зв’язку з чим без письмового дозволу Ліцензіара забороняється будь-яке використання у власних інформаційних продуктах інформації у тій самій формі і з використанням аналогічного стилю.
2.6. Сторони підтверджують, що цей Договір укладено в письмовій формі відповідно до вимог статті 207 Цивільного кодексу, в якому воля Сторін виражена за допомогою електронного зв’язку.

3. Права та обов’язки Сторін.
3.1 Ліцензіат має право:
• здійснювати доступ до Системи «МАЯЧОК» в будь-який час з будь-якого комп’ютерного пристрою через мережу Інтернет;
• отримувати за допомогою Системи «МАЯЧОК» інформаційно-аналітичні дані і використовувати їх для забезпечення своєї діяльності;
3.2 Ліцензіат зобов’язаний:
• надавати дійсну, точну і повну інформацію про себе та іншу інформацію, необхідну для виконання умов цього Договору;
• забезпечувати схоронність свого логіна і пароля, необхідних для авторизації в Системі «МАЯЧОК»;
• виплачувати Ліцензіару винагороду за користування платними сервісами Системи «МАЯЧОК» на умовах, зазначених у цьому Договорі;
• при зверненні до служби технічної підтримки Системи «МАЯЧОК» використовувати передбачену нею форму зворотного зв’язку або адресу електронної пошти, вказану під час реєстрації і повідомляти свій логін, ім’я та прізвище, а також при необхідності використовувати інші варіанти підтвердження своїх прав доступу;
• негайно повідомляти Ліцензіара про будь-які порушення авторських прав щодо Системи «МАЯЧОК» з боку третіх осіб (якщо Ліцензіату відомо про такі порушення), а також сприяти Ліцензіару в оперативному припиненні порушень і фіксації доказів їх наявності.
3.3. Ліцензіату забороняється:
• передавати права за цим Договором третім особам (укладати субліцензійні договори, тощо);
• здійснювати декомпіляцію наявних в Системі «МАЯЧОК» баз даних з метою перенесення інформації до інших інформаційно-пошукових систем або для інших цілей;
• використовувати без дозволу Ліцензіара власних інформаційних продуктах інформацію у формі і з використанням стилю, аналогічних формі і стилю подання інформації у Системі «МАЯЧОК»;
• передавати логіни і паролі доступу до Системи «МАЯЧОК» будь-яким третім особам (за винятком працівників Ліцензіата) та/або забезпечувати можливість доступу третіх осіб до Системи «МАЯЧОК» іншим шляхом;
• розміщувати аналітичні дані Системи «МАЯЧОК» у складі будь-яких інших пошукових систем, баз даних чи будь-яких електронних та/або друкованих видань і збірників, а також здійснювати будь-яке їх розповсюдження третім особам (зокрема, через мережу Інтернет) без дозволу Ліцензіара;
• перешкоджати функціонуванню Системи «МАЯЧОК» і намагатися отримати доступ до неї за допомогою методів, що не відповідають визначеним у ній пошуковим формам запитів і отримання інформації (інтерфейс), в тому числі – за допомогою інших програмних засобів, а також всупереч рекомендаціям Ліцензіара;
• використовувати Систему «МАЯЧОК» у спосіб та для цілей, що суперечать вимогам чинного законодавства України;
3.4. Ліцензіар має право:
• контролювати обсяги та порядок використання Ліцензіатом Системи «МАЯЧОК» та вимагати від Ліцензіата припинити будь-яке використання Системи «МАЯЧОК» у спосіб та в обсягах, що не передбачені умовами цього Договору;
• зупинити доступ до використання платних сервісів Системи «Маячок» у випадку використання Ліцензіатом таких сервісів на всю суму здійсненої передплати (нульового балансу передплати Ліцензіата) до сплати відповідної суми передплати.
• у разі використання Системи «МАЯЧОК» в порушення норм законодавства у сфері авторського права і суміжних прав, будь-яких інших норм чинного законодавства України та норм цього Договору заборонити Ліцензіату використання Системи «МАЯЧОК» (зупинити дію невиключної ліцензії за цим Договором);
• зупинити доступ Ліцензіата до Системи «МАЯЧОК» з технічних підстав (надмірна завантаженість системи, перебої в роботі офіційних реєстрів, тощо, до моменту усунення таких підстав.
3.4. Ліцензіар зобов’язаний:
• надавати Ліцензіату можливість (доступ) використання Систему «МАЯЧОК» на умовах, передбачених цим Договором;
• дотримуватися умов цього Договору (окрім невиконання зобов’язань, що сталося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили та з інших підстав, що не залежать від волі Ліцензіара);
• забезпечувати належне функціонування Системи «МАЯЧОК»;
• протягом розумного строку (а за можливості – завчасно) повідомляти Ліцензіата про випадки відсутності доступу до Системи «МАЯЧОК», причини відсутності такого доступу та/або про строки його відновлення;
• повідомляти Ліцензіата (повідомлення на електронну пошту та/або sms-повідомлення) щодо результатів використання платних сервісів Системи «МАЯЧОК» (моніторингу даних) протягом 3 календарних днів з моменту відображення таких даних (інформації) у відкритому доступі згідно вимог чинного законодавства України.
• зберігати конфіденційність інформації Ліцензіата, отриманої від нього при реєстрації в Системі «МАЯЧОК», змісту особистих повідомлень електронної пошти, виду, обсягу та змісту пошукових запитів Ліцензіата в Системі «МАЯЧОК», за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України;

4. Умови користування
4.1. Доступ до Системи «МАЯЧОК» (надання можливості здійснювати запити, на які Система МАЯЧОК в автоматизованому режимі надає відповідну інформацію (в тому числі – зведену і аналітичні дані, отримані з використанням відкритих джерел інформації відповідно до закону, отримання результатів платних сервісів Системи «Маячок») здійснюється через Сайт Ліцензіара (веб - сторінка у системі Інтернет за адресою: «https://маячок.укр») після проходження процедур реєстрації і авторизації.
4.2. Реєстрація в Системі «МАЯЧОК» здійснюється шляхом заповнення визначених Ліцензіаром форм. Перелік відомостей, які необхідно зазначити під час реєстрації в Системі «МАЯЧОК», визначається політикою Ліцензіара.
На вказаний при реєстрації номер телефону надсилається повідомлення з логіном і паролем, необхідними для подальшої авторизації в Системі «МАЯЧОК».
Доступ до Системи «МАЯЧОК» здійснюється після ідентифікації Ліцензіата в якості правомірного користувача Системі «МАЯЧОК» шляхом авторизації – введення в Особистому кабінеті (персональна веб - сторінка Ліцензіата в Системі «МАЯЧОК») логіна та пароля, отриманих при реєстрації).
4.3. Основними видами та критеріями інформаційно-аналітичних даних, що можуть бути отримані за допомогою Системи «МАЯЧОК» є сервіси визначені в п. п. 4.3.1., 4.3.2. цього Договору.
4.3.1.Безоплатні сервіси Системи «МАЯЧОК»:
• самостійна перевірка/пошук інформації щодо юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців щодо загальних реєстраційних даних, діючих ліцензій, відомостей про банкрутство юридичних осіб, відомостей про наявність податкового боргу, стану платників ПДВ, відомостей платників єдиного податку , відомостей щодо наявності та стану виконавчих проваджень, відомостей щодо наявності судових рішень, відомостей щодо пов'язаних осіб, перегляду історії змін даних визначених юридичних осіб.
4.3.2. Платні сервіси Системи «МАЯЧОК»:
моніторинг даних (інформації) щодо визначених юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців (повідомлення на електронну пошту та/або sms-повідомлення) про:
• будь-які зміни в реєстраційних даних юридичних осіб та/або фізичних осіб-підприємців;
• наявність, отримання, відкликання , скасування діючих ліцензій;
• наявність відомостей про визнання особи банкруту та/або ліквідацію та/або порушення справи про банкрутство, тощо;
• наявність, зміну, виникнення, відсутність податкового боргу;
• наявність змін у стані (статусі) платників ПДВ, платників єдиного податку;
• наявність, відкриття, закриття, тощо, виконавчого провадження;
• наявність, винесення, прийняття судових рішень судами України, передбаченими Законом України «Про судоустрій та статус суддів».
4.4. Перелік платних сервісів та критерії моніторингу даних в Системі «МАЯЧОК» можуть змінюватись та/або зменшуватись та/або збільшуватись з одночасним повідомленням про це та відображенням актуального переліку таких сервісів та критеріїв на сайті Ліцензіара за адресою «https://маячок.укр/tariffs».
4.5. Для отримання (користування) платних сервісів Системи «МАЯЧОК» Ліцензіат здійснює відповідний запит в Системі «МАЯЧОК шляхом надання згоди у відповідному запиті в інтерфейсі Системи «МАЯЧОК, у якому вказує (замовляє) форму повідомлення результатів моніторингу даних (повідомлення на електронну пошту та/або sms-повідомлення).

5. Ліцензійна винагорода
5.1. За надання невиключного права (невиключної ліцензії) на користування Системи «МАЯЧОК» в частині платних сервісів Системи (моніторингу даних (інформації), Ліцензіат виплачує Ліцензіарові винагороду (плата) в розмірах та в порядку, вказаному в цьому Договорі та на сайті Ліцензіара.
5.2. Винагорода (плата) за користування платними сервісами Системи «МАЯЧОК» може сплачуватися за моніторинг даних (інформації) щодо однієї визначеного юридичної особи або фізичної особи-підприємця та/або щодо визначеного Ліцензіатом переліку таких осіб.
5.3. Винагорода (плата) за користування платними сервісами Системи «МАЯЧОК» може сплачуватися за моніторинг даних (інформації) (згідно з переліком видів та критеріями моніторингу, передбаченими п. 4.3.2. Договору та/або відображеними на сайті Ліцензіара) щодо одного виду даних чи критерію моніторингу даних та/або щодо декількох.
5.4. Винагорода (плата) за користування платними сервісами Системи «МАЯЧОК» здійснюється у вигляді 100% (сто відсотків) передплати на банківські реквізити Ліцензіара, вказані на сайті Ліцензіара.

6. Конфіденційність
6.1. Акцептуванням Публічної оферти та укладанням цього Договору Ліцензіат дає згоду Ліцензіару на обробку своїх персональних даних з метою належного виконання умов цього Договору, надання можливості користування Ліцензіатом Системою «МАЯЧОК», отримання та здійснення розрахунків за Договором. Ця згода чинна протягом дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії.
6.2. Сторони зобов’язуються дотримуватися конфіденційності відносно комерційної та іншої інформації, отриманої однією від іншої у зв’язку з укладенням цього Договору та вживати усіх розумних заходів для попередження несанкціонованого використання або розкриття такої інформації третім особам.
6.3. Сторони не несуть відповідальності за порушення конфіденційності, яке відбулося внаслідок випадку або дії обставин непереборної сили, протиправних дій третіх осіб, а також внаслідок порушення конфіденційності за вимогою державних органів згідно чинного законодавства.

7. Відповідальність Сторін
7.1. Сторони несуть відповідальність за порушення, невиконання та/або неналежне виконання цього Договору відповідно до його умов та згідно з чинним законодавством України.
7.2. Ліцензіар не несе відповідальності за прямі або непрямі збитки, втрачену вигоду або завдану Ліцензіату моральну шкоду, пов’язані із використанням або ускладненням/неможливістю використання Системи «МАЯЧОК», що виникли з незалежних від волі Ліцензіара причин.
7.3. Ліцензіар не несе відповідальності щодо несвоєчасного повідомлення Ліцензіата (повідомлення на електронну пошту та/або sms-повідомлення) щодо результатів користування платними сервісами Системи «МАЯЧОК» (моніторингу даних) з підстав, які знаходяться поза межами контролю Ліцензіара (некоректна робота поштових Інтернет-сервісів, операторів мобільного зв’язку, носіїв (володільців) публічної інформації, реєстрів, тощо).
7.4. Ліцензіар не несе відповідальності за точність, повноту і правильність інформації, наданої внаслідок здійснення неточних, неповних або неправильних запитів в Системі «МАЯЧОК».
7.5. Ліцензіар не несе відповідальності за фактичну повноту і достовірність будь-якої інформації (в тому числі – зведеної) і відповідних аналітичних даних, заснованих на таких даних (інформації) в Системі «МАЯЧОК», у зв’язку з отриманням їх з офіційних відкритих джерел інформації згідно чинного законодавства України.
7.6. Інформаційні та аналітичні дані Системи «МАЯЧОК», результати користування платними сервісами «Системи «МАЯЧОК» (моніторинг даних (інформації)) - є похідними від інформації, отриманої з відкритих джерел (публічної інформації). Формування цих аналітичних даних, упорядкування і розташування їх складових частин, а також побудова функціональних зв’язків між ними та/або створеними на їх основі базами (компіляціями) даних та/або іншою інформацією, – є результатом роботи спеціальних програмних засобів Системи «МАЯЧОК». Аналітична інформація Системи «МАЯЧОК» має виключно рекомендаційний характер і не може підміняти будь-які експертні висновки, існуючі офіційні дані та/або встановлювати будь-які факти або обставини, що мають юридичне значення.
7.7. Використання аналітичних даних Системи «МАЯЧОК» для прийняття управлінських, фінансових, організаційних та будь-яких інших рішень, дій (або бездіяльності), здійснюється Ліцензіатом та/або пов’язаними із ним особами виключно на власний розсуд і Ліцензіар за їх наслідки відповідальності не несе.
Відповідальність Ліцензіара перед Ліцензіатом за цим Договором, в тому числі – щодо відшкодування збитків, обмежується розміром внесеної Ліцензіатом передплати згідно із статтею 5 цього Договору.

8. Строк дії невиключної ліцензії
8.1. Строк дії невиключної ліцензії за цим Договором становить п’ять років.
8.2. Якщо за два місяця до спливу зазначеного п'ятирічного строку жодна із сторін не повідомить письмово другу сторону про відмову від договору, договір вважається продовженим на невизначений час. У цьому випадку кожна із сторін може в будь-який час відмовитися від договору, письмово повідомивши про це другу сторону за два місяця до розірвання договору.
8.3. Дія невиключної ліцензії на використання Системи «МАЯЧОК» припиняється за рішенням Ліцензіара, у випадку неодноразового (двох і більше разів) порушення Ліцензіатом умов цього Договору.

Ліцензіар:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПІКСЕЛ»
Місцезнаходження: 04077, м.Київ, Оболонський район, вул. Дніпроводська, буд. 1, офіс 26
Код ЄДРПОУ: 32594319
ІПН: 325943126560
Засоби зв’язку:
e-mail: pixelllcua@gmail.com
тел.: +380 (98) 989 8989

Email
errer
Пароль
errer
Увійти через соціальну мережу
Email
errer
Пароль
errer
Продублюйте пароль
errer
errer
Information about cost of service or product
information about cost
Message
ЗАКРИТИ
Назва: